Kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời chủ đề "Học để trở thành người công dân tốt"
  Gương phụ nữ tích cực học tập
“Suốt đời học tập để không bao giờ lùi lại phía sau”
Các thông tin khác
Đề án 343 - Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)
Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm (giai đoạn 2010 - 2015)
Đề án 938
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm