Kết quả thực hiện các chương trình công tác trọng tâm
Một số điều cần hiểu thêm về Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm" giai đoạn 2010 - 2015

Ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2010, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ pheâ duyeät Ñeà aùn 295 veà “Hoã trôï phuï nöõ hoïc ngheà, taïo vieäc laøm giai ñoaïn 2010-2015” do Trung öông Hoäi LHPN Vieät Nam ñeà xuaát, töø ñoùõ taïo cô cheá thoâng thoaùng cho chính saùch daïy ngheà, hoïc ngheà, taïo vieäc laøm cho phuï nöõ.

Vôùi muïc tieâu taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo ngheà cho phuï nöõ laø goùp phaàn baûo ñaûm quyeàn ñöôïc hoïc ngheà vaø coù vieäc laøm cuûa phuï nöõ trong Luaät Bình ñaúng giôùi; taêng tyû leä lao ñoäng nöõ ñöôïc ñaøo taïo ngheà vaø naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû söùc caïnh tranh cuûa lao ñoäng nöõ; taïo cô hoäi ñeå phuï nöõ coù theå tìm kieám vieäc laøm coù thu nhaäp oån ñònh, giuùp xoùa ñoùi, giaûm ngheøo vaø naâng cao vò theá cho phuï nöõ; ñaùp öùng yeâu caàu cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoaù vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, quyeát ñònh soá 295 veà pheâ duyeät Ñeà aùn “Hoã trôï phuï nöõ hoïc ngheà, taïo vieäc laøm giai ñoaïn 2010 - 2015" vôùi caùc noäi dung chuû yeáu sau:

- Hoïc ngheà, laäp nghieäp laø quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa lao ñoäng nöõ; phuï nöõ chuû ñoäng tham gia hoïc ngheà ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng lao ñoäng, goùp phaàn taêng söùc caïnh tranh cuûa nguoàn nhaân löïc, taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån xaõ hoäi; 

-Taêng cô hoäi hoïc ngheà, taïo vieäc laøm cho phuï nöõ; ñaëc bieät phuï nöõ khu vöïc noâng thoân, phuï nöõ ñoä tuoåi trung nieân, phuï nöõ daân toäc thieåu soá, vuøng ñaëc bieät khoù khaên, vuøng di dôøi, giaûi toûa;

-Nhaø nöôùc taêng cöôøng ñaàu tö phaùt trieån daïy ngheà, taïo vieäc laøm cho phuï nöõ; coù chính saùch huy ñoäng moïi nguoàn löïc trong xaõ hoäi quan taâm daïy ngheà, taïo vieäc laøm cho phuï nöõ; chuù troïng ñaàu tö phaùt trieån caùc cô sôû daïy ngheà thu huùt nhieàu lao ñoäng nöõ, ñaëc bieät laø caùc cô sôû daïy ngheà thuoäc Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ Vieät Nam.

-Lao ñoäng nöõ trong ñoä tuoåi lao ñoäng, öu tieân daïy ngheà cho caùc ñoái töôïng laø ngöôøi thuoäc dieän ñöôïc höôûng chính saùch öu ñaõi, ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng, hoä ngheøo, hoä coù thu nhaäp toái ña baèng 150% thu nhaäp cuûa hoä ngheøo, ngöôøi daân toäc thieåu soá, ngöôøi taøn taät, ngöôøi trong dieän thu hoài ñaát canh taùc, phuï nöõ bò maát vieäc laøm trong caùc doanh nghieäp.

Ñeà aùn 295 ra ñôøi vôùi nhöõng giaûi phaùp heát söùc gaàn guõi, thieát thöïc nhaèm hoã trôï cho ngöôøi phuï nöõ trong vieäc giaûi quyeát vieäc laøm, taêng thu nhaäp:

1. Ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng naâng cao nhaän thöùc veà hoïc ngheà vaø vieäc laøm; veà chuû tröông cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi daïy ngheà vaø vieäc laøm cho phuï nöõ.

2. Taêng cöôøng söï tham gia cuûa caùc Boä, ngaønh, cô quan vaø caùc caáp Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ trong xaây döïng, ñeà xuaát luaät phaùp, chính saùch vaø giaùm saùt vieäc thöïc hieän luaät phaùp, chính saùch veà hoïc ngheà vaø taïo vieäc laøm cho phuï nöõ.

3. Xaây döïng moät soá chöông trình, giaùo trình daïy ngheà ñaëc thuø cho lao ñoäng nöõ.

4. Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng hoã trôï phuï nöõ hoïc ngheà, taïo vieäc laøm.

5. Phaùt trieån vaø naâng cao naêng löïc caùc cô sôû daïy ngheà thuoäc Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ Vieät Nam.

6. Kieåm tra, giaùm saùt, ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän Ñeà aùn.

Töø naêm 2010 tôùi nay, Hoäi LHPN Vieät Nam cuõng ñaõ thí ñieåm moâ hình hoã trôï phuï nöõ hoïc ngheà, taïo vieäc laøm taïi Haø Noäi, Quaûng Bình vaø TP. Hoà Chí Minh. Trong nhieäm kyø vöøa qua, Hoäi LHPN TP. Hoà Chí Minh ñaõ hoã trôï hôn 1.600 tæ ñoàng nhaèm giuùp phuï nöõ treân ñòa baøn phaùt trieån kinh teá, taïo vieäc laøm, taêng thu nhaäp. Töø nguoàn voán naøy ñaõ coù hôn 230.000 phuï nöõ thoaùt ngheøo coù hieäu quaû vaø beàn vöõng thoâng qua hoaït ñoäng cuûa moâ hình toå, nhoùm tín duïng – tieát kieäm vaø phong traøo “Ngaøy tieát kieäm Vì phuï nöõ ngheøo”. Beân caïnh ñoù, Hoäi LHPN TP coøn ñaåy maïnh coâng taùc ñaøo taïo ngheà, giôùi thieäu vieäc laøm vaø cung öùng lao ñoäng. Ñeán nay, hoäi phuï nöõ caùc caáp ñaõ xaây döïng ñöôïc 22 Caâu laïc boä doanh nhaân nöõ thu huùt treân 700 nöõ chuû doanh nghieäp vöøa vaø nhoû tham gia, goùp phaàn lieân keát ñaøo taïo trong nhieäm kyø vöøa qua, Hoäi LHPN TP. Hoà Chí Minh ñaõ hoã trôï hôn 1.600 tæ ñoàng. Töø nguoàn voán naøy ñaõ coù hôn 230.000 phuï nöõ thoaùt ngheøo coù hieäu quaû vaø beàn vöõng thoâng qua hoaït ñoäng cuûa moâ hình toå, nhoùm tín duïng – tieát kieäm vaø phong traøo “Ngaøy tieát kieäm Vì phuï nöõ ngheøo”.

Cuøng vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Hoäi LHPN Thaønh phoá, Hoäi LHPN quaän Bình Thaïnh trong thôøi gian qua ñaõ noã löïc khoâng ngöøng nhaèm giuùp phuï nöõ thoaùt ngheøo coù hieäu quaû, moâ hình “CLB phuï nöõ giuùp nhau vöôït khoù” ñaõ thöïc söï laø choã döïa cho chò em phuï nöõ. Baèng vieäc ñaåy maïnh coâng taùc phaùt vay nguoàn voán tín duïng tieát kieäm, xaây döïng moâ hình “CLB Dòch vuï gia ñình”, phoái hôïp cuøng caùc ñôn vò chöùc naêng toå chöùc caùc lôùp hoïc ngheà, giôùi thieäu vieäc laøm, thôøi gian qua ñaõ giuùp cho chò em phuï nöõ khoù khaên coù ñöôïc vieäc laøm oån ñònh, thu nhaäp ñaûm baûo cuoäc soáng.

Trong thôøi gian tôùi, caùc caáp hoäi seõ chuû ñoäng taêng cöôøng tuyeân truyeàn naâng cao nhaän thöùc cuûa xaõ hoäi veà ngheà nghieäp, vieäc laøm cuûa phuï nöõ; truyeàn thoâng giuùp phuï nöõ hieåu taàm quan troïng cuûa hoïc ngheà, vieäc laøm, vaän ñoäng nöõ thanh nieân tham gia hoïc ngheà; phaùt ñoäng phong traøo hoïc ngoaïi ngöõ; taêng cöôøng tö vaán, giôùi thieäu vieäc laøm tröôùc vaø sau ñaøo taïo ngheà; ña daïng hoùa caùc hình thöùc tö vaán hoïc ngheà phuø hôïp vôùi lao ñoäng nöõ taïi cô sôû.

Goùp phaàn thöïc hieän thaéng lôïi Quyeát ñònh soá 295 cuûa Chính phuû veà hoã trôï phuï nöõ hoïc ngheà, taïo vieäc laøm giai ñoaïn 2010-2015, ngoaøi söï hoã trôï cuûa Hoäi LHPH Vieät Nam, thieát nghó moãi lao ñoäng nöõ ñaëc bieät laø lao ñoäng nöõ vuøng noâng thoân caàn phaûi xaùc ñònh muïc tieâu hoïc ngheà ñeå baûn thaân toaøn taâm toaøn yù, vöôït qua khoù khaên ñeå coù hoïc ñöôïc moät ngheà coù theå möu sinh, coù theå trôû thaønh ngöôøi lao ñoäng coù ích cho xaõ hoäi. Neáu ñöôïc, chuùng ta coù theå phaùt trieån ngheà nghieäp ñeå coù theå taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho nhöõng lao ñoäng khaùc. Beân caïnh ñoù, moái quan heä giöõa doanh nghieäp – cô sôû ñaøo taïo – ngöôøi lao ñoäng caàn ñöôïc quan heä gaén boù, phoái hôïp chaët cheõ nhaèm taêng cöôøng nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát vieäc laøm sau ñaøo taïo ngheà cho phuï nöõ chaúng haïn nhö toå chöùc “ Hoäi chôï vieäc laøm”, “Ngaøy hoäi phuï nöõ vì coäng ñoàng” vaø tö vaán, tuyeån duïng tröïc tieáp…ñeå naâng cao hieäu quaû daïy ngheà.

Các thông tin khác
Lễ khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật “cắt, uốn tóc” năm 2013
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm